Walne Zgromadzenie, 26.05.2021 r.

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, które odbędzie się w dniu 26.05.2021 r. o godz. 13:00 w formie online.

 

PORZĄDEK OBRAD:
I. Otwarcie - Prezes Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek
II. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia Oddziału Śląskiego Polskiego
Towarzystwa Ginekologów i Położników
III. Przyjęcie uchwały:
a) o przyjęciu regulaminu wyborów
b) o porządku obrad

Porządek obrad:
1. Wybór Komisji:
a. Mandatowej 3-5 osób (głosowanie jawne)
b. Skrutacyjnej 5 osób (głosowanie jawne)
c. Uchwał i wniosków 3-5 osób (głosowanie jawne)
2. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału Śląskiego PTGP
prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek
3. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Oddziału Śląskiego PTGP
dr n. med. Agnieszka Wróblewska-Czech
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Komunikat Komisji Mandatowej o ważności Walnego Zgromadzenia Oddziału Śląskiego Polskiego
Towarzystwa Ginekologów i Położników
6. Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału Śląskiego PTGiP
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Śląskiego Polskiego
Towarzystwa Ginekologów i Położników
8. Wybory Prezesa Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
(głosowanie tajne)
9. Wybory Członków Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
(głosowanie tajne)
10. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Śląskiego PTGP (3 osoby, głosowanie tajne)
11. Wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie Towarzystwa
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Oddziału Śląskiego PTGiP

 

Członkowie Oddziału Śląskiego chcący wziąć udział w Walnym Zgormadzeniu proszeni są o kontakt mailowy: zebranie@ptg.katowice.pl